Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2018

Zestaw:
E-GD - ankieta o zużyciu paliw i energii w gospodarstwach domowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
E-GD - ankieta o zużyciu paliw i energii w gospodarstwach domowych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Gospodarstwa domowe;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie (0,03% )
Co 3 lata do 25 stycznia 2019 r. za rok 2018;

dobrowolne
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
wywiad bezpośredni;
ankieter statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Charakterystyka gospodarstw domowych. Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów. Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych. Zużycie paliw i energii w gospodarstwach domowych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.04
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019