Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2018

Zestaw:
G-02b - sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
G-02b - sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej bez względu na liczbę pracujących, prowadzące działalność przeważającą lub drugorzędną zaklasyfikowaną wg PKD do sekcji A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S - wg jednostek lokalnych;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie
Raz w roku do 18 lutego 2019 r. za rok 2018;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Bilanse paliw i energii. Ciepło i energia elektryczna. Dane identyfikacyjne. Efekty budownictwa. Infrastruktura ciepłownicza. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.01 1.44.02 1.44.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019