Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2018

Zestaw:
G-02g - infrastruktura, odbiorcy i sprzedaż gazu z sieci
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
G-02g - sprawozdanie o infrastrukturze, odbiorcach i sprzedaży gazu z sieci
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej posiadające koncesje na przesył, dystrybucję paliw gazowych i obrót paliwami gazowymi;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 30 kwietnia 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Infrastruktura sieci gazowej. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.26.06 1.44.11
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019