Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
GAZ-2 - sprawozdanie o obrocie gazem ziemnym z odmetanowania kopalń
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Energii
Źródło danych:
GAZ-2 - sprawozdanie o obrocie gazem ziemnym z odmetanowania kopalń
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Kopalnie węgla oraz podmioty gospodarki narodowej prowadzące obrót gazem z odmetanowania kopalń;

metoda obserwacji pełnej
Raz w miesiącu do 20. dnia po miesiącu za miesiąc i do 20 stycznia 2020 r. za okres od początku roku do końca miesiąca 2019 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Agencja Rynku Energii w imieniu Ministerstwa Energii, portal sprawozdawczy www.are.waw.pl
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów. Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.03 1.44.11
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019