Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
ZUS KSI_EMIR_RENTIER 03 - dane dotyczące wyrównań emerytur zawieszonych i odsetek wypłaconych z tytułu wypłat wyrównań emerytur zawieszonych od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r.
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Źródło danych:
Kompleksowy System Informatyczny ZUS;
System emerytalno-rentowy EMIR;
System emerytalno-rentowy RENTIER;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Raz w roku do 9 marca 2020 r. za rok 2019;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i pozaubezpieczeniowe.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.24.03 1.65.19
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020