Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
MS-S5o wojsk. - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Sprawiedliwości
Źródło danych:
MS-S5o wojsk. - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Wojskowe sądy okręgowe;

metoda obserwacji pełnej
Raz w półroczu do 11 lipca 2019 r. za I półrocze 2019 r., do 10 stycznia 2020 r. za rok 2019;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Sprawiedliwości
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Apelacje. Czas trwania postępowania sądowego. Ewidencja spraw. Liczba odbytych sesji i załatwionych spraw. Liczba sesji i wyznaczonych spraw. Liczba spraw, w których po wydaniu orzeczenia sądu odwoławczego akta zwrócono sądowi I instancji. Liczba wyznaczonych ławników. Obciążenia administracyjne respondentów. Obsada Sądu (Wydziału). Postępowanie przygotowawcze. Pozostałe środki zapobiegawcze. Prawomocnie zasądzone odszkodowania i zadośćuczynienia. Skargi. Skład orzekający w sprawach. Sprawy niezałatwione. Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium. Sprawy rozpatrywane w składzie zawodowym w trybie art. 28 §3 kpk. Sprawy wielotomowe. Sprawy załatwione przez skład zawodowy art. 28 §3 kpk. Sprawy zawieszone. Szczegółowe rozliczenie skargi. Terminowość obiegu międzyinstancyjnego. Terminowość sporządzania uzasadnień. Uzupełnienie postępowania przygotowawczego. Wyznaczenie pierwszej rozprawy/posiedzenia spraw.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019