Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
GUNB-1 - obiekty budowlane oddane do użytkowania
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego
Źródło danych:
GUNB-1 - obiekty budowlane oddane do użytkowania
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego; Powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego;

metoda obserwacji pełnej
2 razy w roku do 15 lipca 2019 r. za I półrocze 2019 r., do 15 stycznia 2020 r. za II półrocze 2019 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Efekty budownictwa. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.47.05
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019