Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
KK-2 - Sprawozdanie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w samorządzie gminnym
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Źródło danych:
KK-2 - Sprawozdanie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w samorządzie gminnym
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urzędy gmin;

metoda obserwacji pełnej
Co 4 lata do 30 września 2019 r. według stanu na 30 czerwca 2019 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Ewidencja zabytków. Finansowanie ochrony zabytków. Obciążenie respondentów. Program opieki nad zabytkami. Program rewitalizacji zabytków i dziedzictwa kulturowego. Samorządowy konserwator zabytków.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.28.11
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019