Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
H-01/k - kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
H-01/k - kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej, o liczbie pracujących 9 lub mniej osób, prowadzące przeważającą działalność zaklasyfikowaną wg PKD do działu 45 i 47;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie 1,9%
Raz w kwartale do 19 kwietnia 2019 r. za I kwartał 2019 r., do 19 lipca 2019 r. za II kwartał 2019 r., do 21 października 2019 r. za III kwartał 2019 r., do 23 stycznia 2020 r. za IV kwartał 2019 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane identyfikacyjne. Informacje dotyczące wywiadu/ankiety. Informacje o sprawozdawcy. Obciążenie respondentów. Pracujący, w tym zatrudnieni. Przychody przedsiębiorstw handlowych. Rodzaj prowadzonej działalności.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.49.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019