Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
B-05 - sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę i zgłoszeniach z projektem budowlanym budowy obiektów budowlanych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
B-05 - sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę i zgłoszeniach z projektem budowlanym budowy obiektów budowlanych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Wojewódzkie i powiatowe organy administracji architektoniczno-budowlanej;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 15 kwietnia 2019 r. za I kwartał 2019 r., do 15 lipca 2019 r. za II kwartał 2019 r., do 15 października 2019 r. za III kwartał 2019 r., do 15 stycznia 2020 r. za IV kwartał 2019 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów. Pozwolenia na budowę i zgłoszenia z projektem budowlanym.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.47.04
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019