Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
MF BD-PIT 11 - dane dotyczące osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej będących podatnikami podatku dochodowego
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów
Źródło danych:
Baza danych o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów Raz w roku do 30 sierpnia 2019 r. za rok podatkowy 2016;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Podatek dochodowy od osób fizycznych.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Adres do korespondencji. Adres zamieszkania. Dochód. PESEL.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.25.01 1.80.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019