Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
B-08 - sprawozdanie o budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz domach letnich oddanych do użytkowania
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
B-08 - sprawozdanie o budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz domach letnich oddanych do użytkowania
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego; Powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 25 kwietnia 2019 r. za I kwartał 2019 r., do 25 lipca 2019 r. za II kwartał 2019 r., do 25 października 2019 r. za III kwartał 2019 r., do 25 stycznia 2020 r. za IV kwartał 2019 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Charakterystyka energetyczna budynku. Dane identyfikacyjne. Efekty budownictwa. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.47.04
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019