Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
MG-15 - produkcja i sprzedaż w koksownictwie
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Energii
Źródło danych:
MG-15 - produkcja i sprzedaż w koksownictwie
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Osoby prawne prowadzące działalność w zakresie produkcji wyrobów koksowniczych (koksownie), zaklasyfikowaną według PKD do grupy 19.1 - wytwarzanie i przetwarzanie koksu, oraz użytkownicy koksu;

metoda obserwacji pełnej
4 razy w roku do 22 kwietnia 2019 r. za I kwartał 2019 r., do 22 lipca 2019 r. za II kwartał 2019 r., do 21 października 2019 r. za III kwartał 2019 r., do 20 stycznia 2020 r. za IV kwartał 2019 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Biuro Projektów "Koksoprojekt" Spółka z o.o. w Zabrzu
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Koksownictwo. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.03 1.46.08
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019