Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
BR-01a - badanie budżetów gospodarstw domowych. Karta statystyczna gospodarstwa domowego
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
BR-01a - badanie budżetów gospodarstw domowych. Karta statystyczna gospodarstwa domowego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Gospodarstwa domowe;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie 0,3%
Raz w miesiącu do 18. dnia po miesiącu za miesiąc i do 20 stycznia 2020 r. za grudzień 2019 r.;

dobrowolne
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
wywiad bezpośredni;
ankieter statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Aktywność ekonomiczna. Cechy demograficzne osób. Cechy organizacyjno-prawne. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Charakterystyka gospodarstw domowych. Czas pracy. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Dochody gospodarstw domowych. Informacje dotyczące wywiadu/ankiety. Migracje. Niepełnosprawni według stopnia niepełnosprawności. Obciążenie respondentów. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Placówki edukacyjne i wychowawcze. Status na rynku pracy. Subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych. Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych. Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Dane teleadresowe. Data urodzenia. Kraj urodzenia. Niepełnosprawność. Obywatelstwo. Płeć. Posiadanie aktualnego orzeczenia o inwalidztwie, stopniu niepełnosprawności, niezdolności do pracy. Poziom wykształcenia. Stan cywilny. Zawód wykonywany.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.25.01 1.26.10 1.44.04
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019