Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
MS-S1o - sprawozdanie w sprawach cywilnych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Sprawiedliwości
Źródło danych:
MS-S1o - sprawozdanie w sprawach cywilnych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Sądy okręgowe;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 10 kwietnia 2019 r. za I kwartał 2019 r., do 10 lipca 2019 r. za I półrocze 2019 r., do 10 października 2019 r. za trzy kwartały 2019 r., do 10 stycznia 2020 r. za rok 2019;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Sprawiedliwości
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Czas trwania mediacji. Czas trwania postępowania sądowego. Ewidencja spraw. Kontrolka skarg. Liczba biegłych/podmiotów wydających opinie w sprawach. Liczba odbytych sesji i załatwionych spraw. Liczba powołań tłumaczy. Liczba sesji i wyznaczonych spraw. Liczba spraw, w których po wydaniu orzeczenia sądu odwoławczego akta zwrócono sądowi I instancji. Liczba wyznaczonych ławników. Limity etatów i obsada Sądu (Wydziału). Obciążenia administracyjne respondentów. Obsada Sądu (Wydziału). Prawomocnie zasądzone odszkodowania i zadośćuczynienia. Przyznanie kompensaty. Skargi. Skład orzekający w sprawach. Sprawy mediacyjne. Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium. Sprawy wielotomowe. Sprawy zawieszone. Stan rejestru i zmiany. Szczegółowe rozliczenie skargi. Terminowość obiegu międzyinstancyjnego. Terminowość postępowania międzyinstancyjnego. Terminowość przyznawania wynagrodzeń. Terminowość sporządzania opinii pisemnych. Terminowość sporządzania tłumaczeń pisemnych. Terminowość sporządzania uzasadnień. Ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Wyznaczenie pierwszej rozprawy/posiedzenia spraw. Załatwienie spraw przez referendarzy. Zażalenia w ramach właściwości poziomej.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019