Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
MS-S16/18 - sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Sprawiedliwości
Źródło danych:
MS-S16/18 - sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Sądy rejonowe;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 9 kwietnia 2019 r. za I kwartał 2019 r., do 9 lipca 2019 r. za I półrocze 2019 r., do 9 października 2019 r. za trzy kwartały 2019 r., do 9 stycznia 2020 r. za rok 2019;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
sądy okręgowe
Sądy okręgowe;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 15 kwietnia 2019 r. za I kwartał 2019 r., do 15 lipca 2019 r. za I półrocze 2019 r., do 14 października 2019 r. za trzy kwartały 2019 r., do 14 stycznia 2020 r. za rok 2019;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Sprawiedliwości
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Czas trwania mediacji. Czas trwania postępowania sądowego. Ewidencja i przyczyny ponownych wpisów. Ewidencja spraw. Kontrolka skarg. Liczba biegłych/podmiotów wydających opinie w sprawach. Liczba odbytych sesji i załatwionych spraw. Liczba osób ubezwłasnowolnionych. Liczba powołań tłumaczy. Liczba sesji i wyznaczonych spraw. Limity etatów i obsada Sądu (Wydziału). Obciążenia administracyjne respondentów. Obciążenie kosztami postępowania. Obsada Sądu (Wydziału). Ośrodki kuratorskie. Posiedzenia wykonawcze. Postępowanie mediacyjne. Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium. Sprawy wielotomowe. Sprawy zawieszone. Stan wykazu ALK. Stan wykazu Opm. Środki zobowiązujące rodziców. Terminowość postępowania międzyinstancyjnego. Terminowość przyznawania wynagrodzeń. Terminowość sporządzania opinii pisemnych. Terminowość sporządzania tłumaczeń pisemnych. Terminowość sporządzania uzasadnień. Ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Wykonywane orzeczenia sądu o umieszczeniu małoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Wyznaczenie pierwszej rozprawy/posiedzenia spraw. Załatwienie spraw przez referendarzy. Zastosowanie środków zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich. Zezwolenie na wyjazd dzieci za granicę.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.01 1.03.02 1.20.04
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019