Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
MS-S28 - karta statystyczna w sprawie karnej z oskarżenia publicznego z orzeczenia prawomocnego
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Sprawiedliwości
Źródło danych:
MS-S28 - karta statystyczna w sprawie karnej z oskarżenia publicznego z orzeczenia prawomocnego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Sądy rejonowe; Sądy okręgowe;

metoda obserwacji pełnej
Incydentalnie niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Sprawiedliwości
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy demograficzne osób. Dane adresowe i terytorialne. Ewidencja spraw. Obciążenie respondentów. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Sprawy karne z oskarżenia publicznego.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Data urodzenia osoby osądzonej. Miejsce zamieszkania osoby osądzonej. Miejsce zamieszkania osoby pokrzywdzonej. Obywatelstwo. Płeć.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019