Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
MS-S40r - sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Sprawiedliwości
Źródło danych:
MS-S40r - sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy sądzie rejonowym;

metoda obserwacji pełnej
Raz w półroczu do 9 lipca 2019 r. za I półrocze 2019 r., do 9 stycznia 2020 r. za rok 2019;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
sądy okręgowe
Sądy okręgowe;

metoda obserwacji pełnej
Raz w półroczu do 15 lipca 2019 r. za I półrocze 2019 r., do 14 stycznia 2020 r. za rok 2019;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Sprawiedliwości
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ewidencja wykonywanych zadań - orzeczenia w sprawach karnych. Ewidencja wykonywanych zadań - orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich. Informacja o wysokości kwot egzekwowanych i wyegzekwowanych. Liczba spraw zawieszonych w postępowaniu wykonawczym. Liczba zespołów kuratorskich. Limity i obsady obsługi biurowej. Limity i obsady sądu. Obciążenia administracyjne respondentów. Ośrodki kuratorskie. Posiedzenia wykonawcze. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Udział kuratora w kontaktach rodzica z dzieckiem. Wnioski i upomnienia kuratorów zawodowych dla dorosłych oraz udział w posiedzeniach wykonawczych. Wnioski kuratorów i posiedzenia wykonawcze w sprawach rodzinnych i nieletnich. Wykonywanie pracy społecznie użytecznej. Wywiady przeprowadzone przez kuratorów dla dorosłych. Wywiady przeprowadzone przez kuratorów rodzinnych. Zakres pomocy postpenitencjarnej.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.04
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019