Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
MS-S5o - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Sprawiedliwości
Źródło danych:
MS-S5o - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Sądy okręgowe;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 10 kwietnia 2019 r. za I kwartał 2019 r., do 10 lipca 2019 r. za I półrocze 2019 r., do 10 października 2019 r. za trzy kwartały 2019 r., do 10 stycznia 2020 r. za rok 2019;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Sprawiedliwości
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Apelacje. Czas trwania postępowania sądowego. Ewidencja spraw. Kontrolka skarg. Liczba biegłych/podmiotów wydających opinie w sprawach. Liczba odbytych sesji i załatwionych spraw. Liczba powołań tłumaczy. Liczba przyjaznych pokoi przesłuchań w sądzie. Liczba sesji i wyznaczonych spraw. Liczba spraw, w których po wydaniu orzeczenia sądu odwoławczego akta zwrócono sądowi I instancji. Liczba wyznaczonych ławników. Obciążenia administracyjne respondentów. Obsada Sądu (Wydziału). Postępowanie odwoławcze. Postępowanie przygotowawcze. Pozostałe środki zapobiegawcze. Prawomocnie zasądzone odszkodowania i zadośćuczynienia. Prośby o ułaskawienie. Skargi. Skład orzekający w sprawach. Sprawy niezałatwione. Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium. Sprawy rozpatrywane w składzie zawodowym w trybie art. 28 §3 kpk. Sprawy wielotomowe. Sprawy załatwione przez skład zawodowy art. 28 §3 kpk. Sprawy zawieszone. Stosowanie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA). Szczegółowe rozliczenie skargi. Terminowość obiegu międzyinstancyjnego. Terminowość postępowania międzyinstancyjnego. Terminowość przyznawania wynagrodzeń. Terminowość sporządzania opinii pisemnych. Terminowość sporządzania tłumaczeń pisemnych. Terminowość sporządzania uzasadnień. Uzupełnienie postępowania przygotowawczego. Wnioski dotyczące postępowania międzynarodowego w sprawach karnych. Wyznaczenie pierwszej rozprawy/posiedzenia spraw. Zażalenia w ramach właściwości poziomej.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019