Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
MS-S5g wojsk. - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Sprawiedliwości
Źródło danych:
MS-S5g wojsk. - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Wojskowe sądy garnizonowe;

metoda obserwacji pełnej
Raz w półroczu do 11 lipca 2019 r. za I półrocze 2019 r., do 10 stycznia 2020 r. za rok 2019;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
wojskowe sądy okręgowe
Wojskowe sądy okręgowe;

metoda obserwacji pełnej
Raz w półroczu do 15 lipca 2019 r. za I półrocze 2019 r., do 15 stycznia 2020 r. za rok 2019;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Sprawiedliwości
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Czas trwania postępowania sądowego. Ewidencja spraw. Liczba odbytych sesji i załatwionych spraw. Liczba sesji i wyznaczonych spraw. Limity etatów i obsada Sądu (Wydziału). Obciążenia administracyjne respondentów. Postępowanie przygotowawcze. Pozostałe środki zapobiegawcze. Sprawy niezałatwione. Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium. Sprawy rozpatrywane w składzie zawodowym w trybie art. 28 §3 kpk. Sprawy wielotomowe. Sprawy załatwione przez skład zawodowy art. 28 §3 kpk. Terminowość sporządzania uzasadnień. Uzupełnienie postępowania przygotowawczego. Wyznaczenie pierwszej rozprawy/posiedzenia spraw.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019