Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
AK-I/p - ankieta koniunktury gospodarczej - inwestycje
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
AK-I/p - ankieta koniunktury gospodarczej - inwestycje
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej o liczbie pracujących 250 lub więcej osób, prowadzące działalność przeważającą zaklasyfikowaną wg PKD do sekcji C; badaniem nie są objęte jednostki i zakłady budżetowe;

metoda obserwacji pełnej
2 razy w roku do 10 marca 2019 r. za marzec 2019 r., do 10 października 2019 r. za październik 2019 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Podmioty gospodarki narodowej o liczbie pracujących od 10 do 249 osób, prowadzące działalność przeważającą zaklasyfikowaną wg PKD do sekcji C; badaniem nie są objęte jednostki i zakłady budżetowe;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie 15%
2 razy w roku do 10 marca 2019 r. za marzec 2019 r., do 10 października 2019 r. za październik 2019 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Podmioty gospodarki narodowej o liczbie pracujących 50 lub więcej osób, prowadzące działalność przeważającą zaklasyfikowaną wg PKD do sekcji F; badaniem nie są objęte jednostki i zakłady budżetowe;

metoda obserwacji pełnej
2 razy w roku do 10 marca 2019 r. za marzec 2019 r., do 10 października 2019 r. za październik 2019 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Podmioty gospodarki narodowej o liczbie pracujących 49 lub mniej osób, prowadzące działalność przeważającą zaklasyfikowaną wg PKD do sekcji F; badaniem nie są objęte jednostki i zakłady budżetowe;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie 1%
2 razy w roku do 10 marca 2019 r. za marzec 2019 r., do 10 października 2019 r. za październik 2019 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Obciążenie respondentów. Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.61.10
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019