Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
R-05Sz - sprawozdanie o powierzchni upraw, plonach i zbiorach
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
R-05Sz - sprawozdanie o powierzchni upraw, plonach i zbiorach
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - wg jednostek lokalnych;

metoda obserwacji pełnej
3 razy w roku do 11 lipca 2019 r. według stanu na 30 czerwca 2019 r., do 27 sierpnia 2019 r. według stanu na 24 sierpnia 2019 r., do 25 października 2019 r. za rok zbiorów 2019;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów. Plony upraw rolnych w gospodarstwach rolnych. Powierzchnia upraw rolnych w gospodarstwach rolnych. Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych. Zbiory upraw rolnych w gospodarstwach rolnych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019