Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
RAF-1 - sprawozdanie z rozliczenia procesu przemiany w przedsiębiorstwach wytwarzających i przerabiających produkty rafinacji ropy naftowej
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Energii
Źródło danych:
RAF-1 - sprawozdanie z rozliczenia procesu przemiany w przedsiębiorstwach wytwarzających i przerabiających produkty rafinacji ropy naftowej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Rafinerie ropy naftowej;

metoda obserwacji pełnej
13 razy w roku do 15. dnia po miesiącu za miesiąc, do 5 lutego za rok 2019 i do 15 stycznia 2020 r. za grudzień 2019 r. - dane ostateczne, do 5 lutego 2020 r. za rok 2019 - dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Agencja Rynku Energii w imieniu Ministerstwa Energii, portal sprawozdawczy www.are.waw.pl
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów. Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.03 1.44.11
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019