Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
RAF-2 - sprawozdanie o produkcji, obrocie, zapasach oraz o infrastrukturze magazynowej i przesyłowej ropy naftowej, produktów naftowych i biopaliw
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Energii
Źródło danych:
RAF-2 - sprawozdanie o produkcji, obrocie, zapasach oraz o infrastrukturze magazynowej i przesyłowej ropy naftowej, produktów naftowych i biopaliw
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Producenci produktów przerobu ropy naftowej, koncesjonowane jednostki prowadzące obrót produktami przerobu ropy naftowej i ich części składowe (zakłady i oddziały), operatorzy lub właściciele infrastruktury magazynowej, przesyłowej ropy naftowej i paliw;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie
Raz w miesiącu do 15. dnia po miesiącu za okres od początku roku do końca miesiąca i do 15 stycznia 2020 r. za okres od początku roku do końca miesiąca 2019 r. - dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Agencja Rynku Energii w imieniu Ministerstwa Energii, portal sprawozdawczy www.are.waw.pl
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów. Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.03 1.44.11
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019