Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
R-CzBR - czerwcowe badanie rolnicze
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
R-CzBR - czerwcowe badanie rolnicze
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Gospodarstwa rolne osób fizycznych (gospodarstwa indywidualne);

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie 4%
Raz w roku do 10 lipca 2019 r. według stanu na 1 czerwca 2019 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
serwer centralny GUS www.stat.gov.pl;

dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
wywiad bezpośredni lub wywiad telefoniczny;
ankieter statystyczny, teleankieter statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym. Koniunktura w gospodarstwie rolnym. Maszyny i urządzenia rolnicze. Nawozy mineralne i wapniowe. Nawozy naturalne. Obciążenie respondentów. Powierzchnia upraw rolnych w gospodarstwach rolnych. Środki ochrony roślin. Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Dane teleadresowe. Imię drugie użytkownika gospodarstwa rolnego. Imię pierwsze użytkownika gospodarstwa rolnego. Nazwisko użytkownika gospodarstwa rolnego. PESEL.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019