Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
R-r-zb - badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
R-r-zb - badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Gospodarstwa rolne osób fizycznych (gospodarstwa indywidualne);

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie 1%
Raz w roku do 22 sierpnia 2019 r. za rok zbiorów 2019;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych lub wywiad telefoniczny;
serwer centralny GUS www.stat.gov.pl, teleankieter statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów. Powierzchnia upraw rolnych w gospodarstwach rolnych. Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych. Zbiory upraw rolnych w gospodarstwach rolnych.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Dane teleadresowe. Imię drugie użytkownika gospodarstwa rolnego. Imię pierwsze użytkownika gospodarstwa rolnego. Nazwisko użytkownika gospodarstwa rolnego. PESEL.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019