Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
DNU-K - kwartalne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
DNU-K - kwartalne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Rezydenci, których przychody lub rozchody (bez podatku VAT) z tytułu nabycia lub dostarczenia usług przekroczyły w 2017 r. lub przekraczają w 2018 r. odpowiednio w zakresie przychodów kwotę 800 000 zł i w zakresie rozchodów kwotę 1 000 000 zł (dotyczy również jednostek sektora finansów publicznych);

metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie
Raz w kwartale do 22 kwietnia 2019 r. za I kwartał 2019 r., do 22 lipca 2019 r. za II kwartał 2019 r., do 21 października 2019 r. za III kwartał 2019 r., do 20 stycznia 2020 r. za IV kwartał 2019 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Informacje dotyczące wywiadu/ankiety. Informacje o sprawozdawcy. Międzynarodowy handel usługami. Obciążenie respondentów. Rodzaj prowadzonej działalności.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.51.09
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019