Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
ZD - badanie aktywności ekonomicznej ludności
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
ZD - badanie aktywności ekonomicznej ludności
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Osoby w wieku 15 lat i więcej będące członkami gospodarstw domowych;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie 0,4%
Raz w kwartale do 7 kwietnia 2019 r. za I kwartał 2019 r., do 7 lipca 2019 r. za II kwartał 2019 r., do 6 października 2019 r. za III kwartał 2019 r., do 5 stycznia 2020 r. za IV kwartał 2019 r.;

dobrowolne
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
wywiad bezpośredni;
ankieter statystyczny;

dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
wywiad telefoniczny;
teleankieter statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy. Cechy demograficzne osób. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Czas pracy. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Informacje dotyczące wywiadu/ankiety. Niepełnosprawni według stopnia niepełnosprawności. Poszukiwanie pracy. Pracujący według MOP. Przeszłość zawodowa. Rodzaj prowadzonej działalności. Status na rynku pracy. Wynagrodzenia. Wypadki przy pracy.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Data urodzenia. Niepełnosprawność. Płeć. Poziom wykształcenia. Stan cywilny. Zawód wykonywany w głównym miejscu pracy. Zawód wykonywany w ostatnim miejscu pracy. Zawód wyuczony.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.23.01 1.23.18
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019