Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
Z-KW - Statystyczna karta wypadku
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
Z-KW - Statystyczna karta wypadku
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej - według jednostek lokalnych;

metoda obserwacji pełnej
Incydentalnie po zatwierdzeniu protokołu powypadkowego lub sporządzeniu karty wypadku: część I karty, nie później niż w terminie 14 dni roboczych; część II karty, nie później niż z upływem 6 miesięcy;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A.;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 16 kwietnia 2019 r. za I kwartał 2019 r. - dane wstępne, do 16 lipca 2019 r. za I półrocze 2019 r. - dane wstępne, do 15 października 2019 r. za trzy kwartały 2019 r. - dane wstępne, do 21 stycznia 2020 r. za rok 2019 - dane wstępne, do 6 lipca 2020 r. za rok 2019 - dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Urząd Statystyczny w Gdańsku
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Aktywność ekonomiczna. Cechy demograficzne osób. Cechy jednostek lokalnych. Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów. Pracujący, w tym zatrudnieni. Rodzaj prowadzonej działalności. Wypadki przy pracy.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.23.10