Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
AK-R - ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
AK-R - ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Gospodarstwa rolne osób fizycznych (gospodarstwa indywidualne);

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie 1,5%
2 razy w roku do 31 lipca 2019 r. za I półrocze 2019 r., do 31 stycznia 2020 r. za II półrocze 2019 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych lub wywiad telefoniczny;
serwer centralny GUS www.stat.gov.pl, ankieter statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy demograficzne osób. Cechy organizacyjno-prawne. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym. Koniunktura w gospodarstwie rolnym. Obciążenie respondentów. Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Dane teleadresowe. Imię drugie użytkownika gospodarstwa rolnego. Imię pierwsze użytkownika gospodarstwa rolnego. Nazwisko użytkownika gospodarstwa rolnego. PESEL.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.38
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019