Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
KOWR BC 01 - dane dotyczące surowców użytych do wytworzenia biopaliw ciekłych oraz wytworzonych i zużytych na własny użytek biopaliw ciekłych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Raz w roku do 16 marca 2020 r. za rok 2019;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Energii, Główny Urząd Statystyczny
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Raz w roku do 16 marca 2020 r. za rok 2019;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Energii, Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Bilanse paliw i energii. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe. Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.01 1.44.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020