Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
BGK SFK 02 - dane dotyczące funduszy utworzonych, powierzonych i przekazanych BGK na mocy odrębnych ustaw (w tym: fundusze kredytowe i przepływowe) oraz Krajowego Funduszu Kapitałowego SA
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Banku Gospodarstwa Krajowego
Źródło danych:
System finansowo-księgowy Banku Gospodarstwa Krajowego;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Bank Gospodarstwa Krajowego Raz w miesiącu do 25. dnia po miesiącu za okres od początku roku do końca miesiąca, do 25. dnia po miesiącu za miesiąc i do 24 stycznia 2020 r. za grudzień 2019 r., do 24 stycznia 2020 r. za rok 2019;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Finansów
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane finansowe wybranych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych. Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.20 1.65.31
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019