Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
EHIS-3 - europejskie ankietowe badanie zdrowia. Kwestionariusz indywidualny dla dziecka
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
EHIS-3 - europejskie ankietowe badanie zdrowia. Kwestionariusz indywidualny dla dziecka
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Opiekunowie dzieci w wieku 0-14 lat;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie 0,2%
Jednorazowo od 15 września do 31 grudnia 2019 r.;

dobrowolne
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
wywiad bezpośredni;
ankieter statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Aktywność fizyczna. Ambulatoryjna opieka zdrowotna - działalność. Dane identyfikacyjne. Dane uzupełniające o zdrowiu. Dostęp do opieki zdrowotnej. Niepełnosprawność prawna. Profilaktyka zdrowotna. Sposób odżywiania i używki. Stacjonarna opieka zdrowotna - działalność. Stan zdrowia członków gospodarstw domowych. Zachorowania, problemy zdrowotne.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Choroba lub dolegliwość. Ocena stanu zębów i dziąseł. Posiadanie ważnego orzeczenia wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności lub ZUS. Poważne kłopoty i trudności zdrowotne u dzieci.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.19
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019