Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
MNiSW ZSIoNiSW 03 - dane dotyczące liczby studentów i doktorantów, którym zostały przyznane stypendia ministra
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Źródło danych:
Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Raz w roku do 31 marca 2020 r. za rok akademicki 2019/2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Świadczenia dla uczących się.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.27.05 1.65.13
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020