Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
MNiSW ZSIoNiSW 04 - dane dotyczące studentów i absolwentów studiów wyższych, w tym cudzoziemców
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Źródło danych:
Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Raz w roku do 28 lutego 2020 r. według stanu na 31 grudnia 2019 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Absolwenci. Studenci.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.27.05 1.65.13
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020