Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
MNiSW ZSIoNiSW 13 - dane dotyczące planu rzeczowo-finansowego dla publicznych uczelni wyższych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Źródło danych:
Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Raz w roku do 30 sierpnia 2019 r. za rok 2018;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane bilansowe. Finanse uczelni. Koszty pracy. Nakłady inwestycyjne. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych. Usługi edukacyjne. Wynagrodzenia.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.13 1.65.19 1.65.31
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019