Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
G-10.5 - sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Energii
Źródło danych:
G-10.5 - sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej prowadzące działalność w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz wyodrębnione w ich strukturze oddziały terenowe (osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej);

metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie
Raz w roku do 20 lutego 2020 r. za rok 2019;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Agencja Rynku Energii S.A., portal sprawozdawczy www.are.waw.pl
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane bilansowe. Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii. Dane identyfikacyjne. Infrastruktura elektroenergetyczna. Nakłady inwestycyjne. Obciążenie respondentów. Środki trwałe brutto.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.02 1.44.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020