Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
UFG SFK 02 - dane w zakresie rachunku zysków i strat
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
Źródło danych:
System finansowo-księgowy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny Raz w roku do 10 marca 2019 r. za rok 2018;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny Raz w kwartale do 31 maja 2019 r. za I kwartał 2019 r., do 30 sierpnia 2019 r. za I półrocze 2019 r., do 29 listopada 2019 r. za trzy kwartały 2019 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.20
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019