Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
URE BK 02 - dane dotyczące przedsiębiorstw posiadających koncesje na przesyłanie lub dystrybucję paliw gazowych i obrót paliwami gazowymi, magazynowanie paliw gazowych oraz skraplanie i regazyfikację gazu ziemnego
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Urzędu Regulacji Energetyki
Źródło danych:
Baza koncesyjna Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urząd Regulacji Energetyki Raz w roku do 15 lutego 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Klimatu
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Infrastruktura sieci gazowej.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.01 1.44.11
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021