Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
URE PDOC 01 - dane dotyczące produkcji, dystrybucji i obrotu ciepłem z bazy koncesjonowana energetyka cieplna
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Urzędu Regulacji Energetyki
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący produkcji, dystrybucji i obrotu ciepłem;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urząd Regulacji Energetyki Raz w roku do 15 kwietnia 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Ciepło i energia elektryczna. Dane adresowe i terytorialne. Dane bilansowe. Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii. Dane identyfikacyjne. Infrastruktura elektroenergetyczna. Rodzaj prowadzonej działalności.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021