Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
GAZ-1 - sprawozdanie o obrocie gazem koksowniczym
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Klimatu
Źródło danych:
GAZ-1 - sprawozdanie o obrocie gazem koksowniczym
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Koksownie i podmioty gospodarki narodowej prowadzące obrót gazem koksowniczym;

metoda obserwacji pełnej
Raz w miesiącu do 20. dnia po miesiącu za okres od początku roku do końca miesiąca i do 20 stycznia 2021 r. za okres od początku roku do końca grudnia 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Agencja Rynku Energii w imieniu Ministerstwa Klimatu, portal sprawozdawczy www.are.waw.pl
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe. Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii. Infrastruktura sieci gazowej. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.03 1.44.11
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020