Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
USC RSC 01 - dane dotyczące urodzenia oraz dziecka i rodziców
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Cyfryzacji
Źródło danych:
Rejestr stanu cywilnego;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urzędy stanu cywilnego Na bieżąco do 3. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc i do 7 stycznia 2021 r. za grudzień 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
serwer centralny GUS
Urzędy stanu cywilnego Raz w miesiącu do 3. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc i do 7 stycznia 2021 r. za grudzień 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci papierowej - dotyczy wyłącznie urodzeń martwych;
zbiór danych;
Urząd Statystyczny w Olsztynie
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy demograficzne osób. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Charakterystyka gospodarstw domowych. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Małżeństwa. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Urodzenie i poród. Zgony.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Data urodzenia. Miejsce urodzenia. Numer PESEL. Obywatelstwo. Płeć. Wykształcenie.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.21.01 1.80.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020