Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
WODR SFK 01 - dane dotyczące przychodów, kosztów, wyników
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Źródło danych:
System informacyjny zawierający dane otrzymane z wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Raz w kwartale do 24 czerwca 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 24 września 2020 r. za I półrocze 2020 r., do 23 grudnia 2020 r. za trzy kwartały 2020 r., do 25 marca 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Finansów
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane finansowe wybranych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych. Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.20 1.65.31
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020