Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
ZE SI 01 - dane dotyczące wartości odwodnienia z uwzględnieniem wód podziemnych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych zakładów eksploatujących złoża/użytkowników złóż
Źródło danych:
System informacyjny zakładów eksploatujących złoża/użytkowników złóż;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Zakłady eksploatujące złoża/użytkownicy złóż Raz w roku do 31 marca 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Zasoby wód podziemnych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.05
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021