Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
ZER_MSWiA SI Emeryt 01 - dane dotyczące świadczeniobiorców, świadczeń emerytalno-rentowych, zasiłków pogrzebowych, świadczeń pozaubezpieczeniowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA
Źródło danych:
SI Emeryt Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA Raz w miesiącu do 12. dnia po miesiącu za miesiąc, do 12. dnia po miesiącu za okres od początku roku do końca miesiąca i do 13 stycznia 2021 r. za grudzień 2020 r., do 13 stycznia 2021 r. za rok 2020 - dane wstępne;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA Raz w kwartale do 11 maja 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 12 sierpnia 2020 r. za II kwartał 2020 r., do 12 sierpnia 2020 r. za I półrocze 2020 r., do 12 listopada 2020 r. za III kwartał 2020 r., do 12 listopada 2020 r. za trzy kwartały 2020 r., do 11 lutego 2021 r. za IV kwartał 2020 r., do 11 lutego 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i pozaubezpieczeniowe.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.24.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020