Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
NFOŚiGW KŚ 02 - dane dotyczące wpływów z opłat produktowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Raz w roku do 30 lipca 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.12
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021