Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
ZUS KSI_EMIR_RENTIER 01 - dane o liczbie i koszcie świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Źródło danych:
Kompleksowy System Informatyczny ZUS;
System emerytalno-rentowy EMIR;
System emerytalno-rentowy RENTIER;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Raz w roku do 17 lutego 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Warunki pracy.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.23.09
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021