Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
ZUS KSI_EMIR_RENTIER 06 - dane dotyczące wypłat i przeciętnej wysokości zasiłków oraz świadczeń rehabilitacyjnych i jednorazowych odszkodowań powypadkowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Źródło danych:
Kompleksowy System Informatyczny ZUS;
System emerytalno-rentowy EMIR;
System emerytalno-rentowy RENTIER;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Raz w kwartale do 18 maja 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 19 sierpnia 2020 r. za II kwartał 2020 r., do 19 sierpnia 2020 r. za I półrocze 2020 r., do 18 listopada 2020 r. za III kwartał 2020 r., do 18 listopada 2020 r. za trzy kwartały 2020 r., do 18 lutego 2021 r. za IV kwartał 2020 r., do 18 lutego 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i pozaubezpieczeniowe. Warunki pracy.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.24.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020