Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
Załącznik do sprawozdania M-01 - zasoby mieszkaniowe, zieleń osiedlowa
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
Załącznik do sprawozdania M-01 - zasoby mieszkaniowe, zieleń osiedlowa
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej - osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą dla tych jednostek lokalnych, których działalnością jest władanie, zarządzanie bądź administrowanie zasobami mieszkaniowymi znajdującymi się w budynkach będących własnością:
– zakładów pracy,
– spółdzielni mieszkaniowych,
– towarzystw budownictwa społecznego,
– Skarbu Państwa,
– pozostałych jednostek;

metoda obserwacji pełnej
Co 2 lata do 30 września 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Wspólnoty mieszkaniowe;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie
Co 2 lata do 30 września 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Tereny zieleni. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021