Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
U SI 01 - dane dotyczące nadanych tytułów i stopni naukowych na kierunkach morskich
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych uczelni
Źródło danych:
Systemy informacyjne uczelni;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Uczelnie Raz w roku do 15 lipca 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Urząd Statystyczny w Szczecinie
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Stopnie naukowe na kierunkach związanych z gospodarką morską.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.50.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021